Algemene Voorwaarden

Klantenversie – Laatst gewijzigd op 26 juni 2020

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per juli 2020. Je wordt verzocht kennis te nemen van deze algemene voorwaarden alvorens je gebruik maakt van onze diensten.

Artikel 1 | Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Ondernemer: Alphense Taxi Centrale., Handelend onder de naam ”Alphense Taxi Centrale” en ‘’ATC’’, geregistreerd op Aalsmeerderdijk 351, 1436 BH in Aalsmeerderbrug, en onder nummer 65093089 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1.2 Aanbod: Het voorstel (combinatie van dienst en prijsstelling) dat door Ondernemer op grond van ingevoerde informatie door Opdrachtgever op alphensetaxicentrale.nl is opgesteld.
1.3 Taxirit: De door de Opdrachtgever geboekte taxirit, bij de Ondernemer, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000.
1.4 Boeking:
a.
 De vastlegging van één of een meervoud daarvan aan Taxirit(ten) op alphensetaxicentrale.nl, welke ten uitvoer gebracht wordt door Ondernemer of een externe Vervoerder.
b. De vastlegging van één of een meervoud daarvan aan Taxirit(ten) via telefoonnummer 0172 – 532 344, welke ten uitvoer gebracht wordt door Ondernemer of een externe Vervoerder.
c. De vastlegging van één of een meervoud daarvan aan Taxirit(ten) via mailadres: info@alphensetaxicentrale.nl, welke ten uitvoer gebracht wordt door Ondernemer of een externe Vervoerder.
d. De vastlegging van één of een meervoud daarvan aan Taxirit(ten) via whatsapp op telefoonnummer 06 – 451 55 777, welke ten uitvoer gebracht wordt door Ondernemer of een externe Vervoerder.
1.5 Opdrachtgever: De Natuurlijke of Rechtspersoon die een Vervoersovereenkomst aangaat met Ondernemer of externe Vervoerder door middel van het vastleggen van een Boeking.
1.6 Vervoerder: Ondernemer of natuurlijke of rechtspersoon diens Bestuurder(s) van de auto(‘s) daaronder begrepen, die zich door middel van een Vervoerdersovereekomst met de Ondernemer een Taxirit ten uitvoer brengt, welke middels een Boeking tot stand is gekomen.
1.7 Chauffeur: De natuurlijke persoon die de Taxirit ten uitvoer brengt.
1.8 Reiziger: De natuurlijke persoon/personen die door Vervoerder vervoer wordt/worden
1.9 Taxi: Motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 2 | Diensten

2.1 Ondernemer biedt een technologisch (taxi)platform aan waar de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft een of meerdere Taxirit(ten) en of Logistieke diensten te regelen en te plannen met onafhankelijke externe leveranciers van degelijke diensten.
2.2 Ondernemer neemt de positie in als:
a. Vervoerder
b. bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en Vervoerder
c. bemiddelaar tussen de Vervoerder en Opdrachtgever
2.3 Opdrachtgever draagt zorg voor de betaling aan de Ondernemer doormiddel van contante of electronische betaling. Enkel bij schriftelijk akkoord door Ondernemer is betaling achteraf op factuur mogelijk met inachtname van een betaaltermijn van 14 dagne. Indien de rit ten uitvoer wordt gebracht door een externe vervoerder, en de betaling is verricht aan Ondernemer, draagt de Ondernemer zorg voor de betaling aan externe Vervoerder van de geplaatste Boeking(en). Indien de rit ten uitvoer wordt gebracht door een externe vervoerder en Opdrachtgever nog geen betaling heeft verricht aan Ondernemer, draagt Opdrachtgever zorg voor de betaling aan externe vervoerder van de uitgevoerde Boeking(en).
2.4 Vervoerder wordt maximaal 15 minuten voordat de geboekte Taxirit plaatst vindt, voorgesteld aan de Opdrachtgever d.m.v. e-mail of per telefoon.
2.5 Opdrachtgever erkent dat de Ondernemer geen vervoer of logistieke diensten ten uitvoer brengt en zich ook niet opstelt als zodanig. Tevens erkent Opdrachtgever dat dergelijk vervoer of Logistieke diensten worden verschaft door onafhankelijke externe Vervoerder(s), die niet werken voor alphensetaxicentrale.nl of haar aangesloten bedrijven.
2.6 Het Aanbod door Ondernemer voorgesteld aan de Opdrachtgever namens de Vervoerder is geheel vrijblijvend tot moment van betaling. Ondernemer behoudt zicht het recht voor het Aanbod aan te passen of zelfs te wijzigen indien nodig. De Opdrachtgever zal hierover ingelicht worden.

Artikel 3 |  Boeking en Betaling van een Taxirit

3.1 Opdrachtgever kan ik heel Nederland tot 15 minuten voor het gewenste instaptijdstip een Taxirit boeken bij Ondernemer op basis van beschikbaarheid. Deze Boeking geschied bij voorkeur middels de volledig geautomatiseerde boekingsmodule gepresenteerd op alphensetaxicentrale.nl, alsmede alle plaats gerelateerde sub pagina’s. Voor sommige regio’s kan een afwijkende maximale tijd voor instaptijd gehanteerd worden. Dit wordt zo duidelijk mogelijk kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever tijdens het proces van een Boeking.
3.2 Als uitzondering op artikel 3.1 geldt dat ritten die tussen 21:00 en 07:00 plaatsvinden uiterlijk 21:00 worden ingediend middels een Boeking.
3.3 In geval van een Taxirit vanaf een luchthaven wordt Opdrachtgever geacht de juiste informatie te verstrekken bij het plaatsen van een Boeking. Indien er geen of onjuiste informatie wordt aangeleverd geldt het ophaaltijdstip als leidend voor de Vervoerder.
3.4 In geval Opdrachtgever een Boeking aanvraagt en de betaling heeft verricht middels iDEAL, wordt de Boeking geacht te zijn besteld.
3.5 Vrijwel direct na betaling naar aanleiding van de Boeking van een Taxirit ontvangt de Opdrachtgeven een bevestiging per e-mail.
3.6 Opdrachtgever wordt geacht kennis te nemen van deze bevestiging en controle uit te voeren op de juistheid van de verstrekte gegevens, en indien nodig gegevens aan te passen of aan te vullen waarvan verwacht wordt dat deze cruciaal zijn voor de uitvoering door Vervoerder.
3.7 Ondernemer biedt een mogelijkheid afwijkende bagage duidelijk te omschrijven tijdens de Boeking. Mocht de opgegeven bagage niet aansluiten in combinatie met de vervoersopties, zal de Ondernemer contact opnemen met de Opdrachtgever om tot een oplossing te komen.
3.8 Het dusdanig veel meenemen van bagage dat buiten de specificaties valt van de bagage opties, en lijdt tot een tekort aan ruimte tijdens de Taxirit, zorgt voor extra kosten indien Opdrachtgever een alternatieve Taxi(s) verwacht. Ondernemer is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
3.9 Ondernemer biedt een mogelijk het aantal Reiziger(s) aan te geven bij het maken van een Boeking. Indien dit aantal bij aanvang van de Taxirit afwijkt in de factor +, Is Vervoerder gerechtigd extra kosten in rekening te brengen. In geval een alternatieve taxi’s ingezet moeten worden op vervoer van Opdrachtnemer worden deze extra kosten in rekening gebracht, zonder het recht op restitutie van de kosten voor de geleverde Taxi door Vervoerder.
3.10 Eventuele Tol- en veergelden, alsmede extra gereden kilometers door wegwerkzaamheden, wegaflsuitingen, files (langer dan 15 minuten) of door het wijzigen van route door Opdrachtgever of Reiziger(s) Dienen aan de Chauffeur te worden voldaan na afloop van de taxirit. Deze tarieven worden berekend binnen alle redelijkheid en met in acht name van de tarieven besproken in artikel 4.6.
3.11 Bij het voltooien van een Boeking, verleend de Opdrachtgever aan Ondernemer het recht van verstrekking van noodzakelijke persoonsgegevens aan Vervoerder.
3.12 In geval van, bij uitdrukkelijk goedkeuring per email van opdrachtnemer, de betaling middels factuur geschied geldt een maximaal betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling niet tijdig voldaan wordt, zullen wij opdrachtgever 1 maal per mail voorzien van een herinnering met 7 dagen termijn. Volgt er nog geen betaling zullen wij de vordering per direct uit handen geven aan ons incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.13 Opdrachtnemer spant zich naar haar beste kunnen in voor een correcte opmaak van de factuur, factuur gegevens alsmede het factuurbedrag.
3.14 Opdrachtgever draagt zorg voor controle op de juistheid van de factuur en het factuur bedrag. In geval er foutieve informatie op de factuur staat, dient dit nog voor het verstrijken van de betaaltermijn gemeld te worden, zodat hiernaar gekeken kan worden en beide partijen nog tijdig voor opheldering kunnen zorgen. Na het verstrijken van de betaaltermijn van 14 dagen volgt nimmer een creditering of correctie op de verstuurde factuur.

Artikel 4 | Ten tijde van uitvoering van Taxirit

4.1 Chauffeur wordt geacht op afgesproken tijdstip klaar te staan voor de instap door Reiziger(s).
4.2 Reiziger(s) dient de aanspraak op Taxirit te kunnen aantonen aan Chauffeur d.m.v. bewijs van de Boeking.
4.3 Tussen 30 minuten voor aanvang van de Taxirit en de daadwerkelijk aanvangstijd van een Taxirit dient persoon, welke het contactnummer opgegeven bij de Boeking tot zijn beschikking heeft, bereikbaar te zijn. Dit in geval van onverwachte situaties bijvoorbeeld met betrekking tot het verkeer, de staat van de Taxi of de gezondheidstoestand van Chauffeur.
4.4 In geval er na 5 minuten na afgesproken tijd nog geen taxi gearriveerd is bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever direct contact op te nemen met alphensetaxicentrale.nl. Voor ritten van en naar een Luchthaven stellen wij een noodnummer beschikbaar welke te vinden is in de ritbevestiging.
4.5 Opdrachtgever doet afstand van het recht op restitutie in geval Reiziger(s) niet binnen 10 minuten na de instaptijd beschikbaar is voor de Chauffeur, en alphensetaxicentrale.nl hierover niet in ingelicht door Opdrachtgever. Vervoerder is verplicht in de tussentijd minimaal 1 contactpoging te hebben getracht middels telefoon op het opgegeven telefoonnummer.
4.6 Indien op verzoek van Opdrachtgever of Reiziger(s) de Chauffeur, indien planning dit toelaat, langer moet wachten, wordt er wachttarief in rekening gebracht conform wettelijk taxitarieven te vinden op rijkoverheid.nl/onderwerpen/taxi.
4.7 In geval van een Taxirit vanaf een Luchthaven naar aanleiding van een landende vlucht geldt een maximale wachttijd van 60 minuten na landing. In overleg verloopt langere wachttijd conform artikel 4.6. Wijkt de landingstijd langer dan 2 uur af van de originele tijd kijkt alphensetaxicentrale.nl automatisch met Vervoerders naar een oplossing. Mocht dit niet lukken is Vervoerder gerechtigd de Taxirit niet uit te voeren. Alphensetaxicentrale.nl zal de rit annuleren en de kosten met in mindering te brengen transactiekosten terugstorten.
4.8 De Taxirit zal verlopen volgends de Algemene-Vervoersvoorwaarden-Zorgvervoer-en-Taxi-NL.pdf van het Koninklijke Nederlands Vervoer te Den Haag

Artikel 5 | Annuleren van vervoers- of logistieke diensten

5.1 Tot 5 werkdagen voor de instaptijd behoud de Opdrachtgever het recht de Taxirit kosteloos te Annuleren of te Wijzigen.
5.2 Annuleringen of Wijzigen tussen 00:00 en 07:00 Dienen uiterlijk 6 uur voor de instaptijd gemeld te zijn door te reageren op de bevestigingsmail of te bellen met 0172 – 532 344.
5.3 Een reeds vooruit verrichte betaling zal worden teruggestort (met in mindering van evt. transactie kosten) in geval van artikel 5.1.
5.4 Een annulering die korter dan 5 werkdagen voor de instap tijd wordt doorgegeven, wordt geaccepteerd als annulering. Echter is van restitutie geen sprake, en de volledige ritprijs zal worden doorberekend aangezien dit niet in overeenstemming met artikel 5.1 is verlopen. De ritprijs is op basis van het afgesproken tarief of in geval van geen prijsafspraak, conform de wettelijke taxitarieven van het betreffende jaar.
5.5 Ondernemer behoud zich het recht voor tot 24 uur voor de instap tijd de Taxirit, zonder opgaaf van reden te annuleren. De klant krijgt het volledig betaalde bedrag teruggestort (alsmede evt. transactiekosten). Voor vervangend vervoer is Opdrachtgever echter zelf verantwoordelijk.
5.6 Indien er sprake is van meerdere gevallen van Annuleringen door Opdrachtgever binnen 24 uur voorafgaand aan de rit, kunnen er maatregelen ingezet worden waaronder het tijdelijke blokkeren van het account op alphensetaxicentrale.nl als waarschuwing. Na herhaaldelijk annuleren binnen 24 uur voorafgaand aan de instaptijd wordt verdere beperkingen van de toegankelijkheid van Opdrachtgever op alphensetaxicentrale.nl ingezet.
5.7 In alle gevallen benoemt in deze Algemene voorwaarden vind restitutie door middel van bankoverschrijving plaats binnen 30 dagen na het ingaan van  recht op restitutie.

Artikel 6 | Toepasselijk Recht

6.1 De Opdrachtgever aanvaardt, zonder dat hiervoor akkoord hoeft te worden gegeven tijdens de Boeking, deze Algemene voorwaarden op moment dat de betaling voor een Taxirit middels en Boeking voldaan wordt, waarmee een Vervoersovereenkomst aangegaan wordt met een Vervoerder.
6.2 Deze Algemene voorwaarde worden conform art. 6:234 lid 1 sub a BW ter hand gesteld door middel van vrije toegankelijkheid tot deze tekst via alphensetaxicentrale.nl/algemene-voorwaarden
6.3 Tijdens de afronding van een Boeking zal Opdrachtgever gewezen wordt op het feit dat door het afronden van een Boeking d.m.v. betaling er akkoord wordt gegaan met de Algemene voorwaarden, welke nog voor de daadwerkelijke betaling ingezien kan worden of gedownload kan worden.
6.4 Bij onduidelijkheid over de interpretatie van artikelen genoemd in de Algemene voorwaarden, dient deze onduidelijkheid opgelost te worden door duidelijkheidsverschaffing na verzoek door Opdrachtgever in de geest van deze voorwaarden.
6.5 Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden indien nodig, zonder een aankondiging vooraf te wijzigen.
6.6 In geval een bepaling uit deze Algemene voorwaarden niet afdwingbaar wordt verklaard, zal Ondernemer betreffende artikel(len) vervangen door een afdwingbare bepaling die de bedoeling en het economische gevolg van de betreffende bepaling zo juist mogelijk benaderd.
6.7 Indien een artikel uit deze bepaling gedeeltelijk of geheel onwettig of ongeldig wordt geacht onder een wet, dan wordt dergelijke bepaling of een gedeelte daarvan uitgesloten van deelname van deze voorwaarden. De wettigheid of geldigheid van de rest van de bepalingen blijft echter van kracht.
6.8 Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot de diensten, welke niet onderling opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Vestigingsplaats van Ondernemer ofwel de eerst dichtstbijzijnde locatie.
6.9 Op deze bepalingen en de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer, alsmede de vervoersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Vervoerder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 | Eisen Opdrachtgever & Verplichting Ondernemer

7.1 De minimale leeftijd om een Boeking tot stand te laten komen door Opdrachtgever is 18 jaar of ouder. Opdrachtgever verklaar door middel van een Boeking af te ronden door de betaling te voldoen, meerderjarig te zijn. Ondernemer behoudt zich het recht op verificatie voor. Alsmede het recht tot het annuleren van Taxirit zonder restitutie van gelden in geval de werkelijke leeftijd afwijkt van eerder genoemde.
7.2 Opdrachtgever is verplicht toe te zien op de juistheid van verstrekte gegevens bij het indienen van een Boeking.
7.3 Opdrachtgever draagt verantwoording voor juist en binnen alle redelijkheid van fatsoen, gebruikt te maken van diensten van een externe Vervoerder alsmede zijn/haar Chauffeur, met inbegrip name de taxi en persoonlijke eigendommen, toebehorend aan de benoemde partijen. Opdrachtgever draagt hierin de eindverantwoordelijkheid.
7.4 Ondernemer zet zicht volledig in voor het gebruiksgemak en de functionaliteiten van alphensetaxicentrale.nl, maar hieraan kunnen geen rechten ontleent worden. In geval van downtime door technische probleemstellingen met betrekking tot onder andere onze bereikbaarheid, servers, persoonlijke gegevens en storingen, tracht Ondernemer deze z.s.m. op te lossen.
7.5 Opdrachtgever kan binnen 7 dagen na Taxirit een klacht/opmerking indienen bij Ondernemer in antwoord op de Taxirit bevestiging per e-mail. Ondernemer zal binnen redelijk termijn hierop reactie geven. Na deze termijn van 7 dagen is Ondernemer gerechtigd een klacht/opmerking niet meer in behandeling te nemen.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

8.1 Alphensetaxicentrale.nl is een dienst van informatiemaatschappij tussen Opdrachtgevers en Vervoerders als omschreven in artikel 2.1. Daardoor kunnen wij geen garantie geven of verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit of gebreken in de levering van de Vervoerder.
8.2 Alphensetaxicentrale.nl en haar vertegenwoordigers, directeuren en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade die voort kan komen uit het gebruik van het platform alphensetaxicentrale.nl of het vertrouwen dat je hebt in een Taxirit, tot stand gekomen door een Boeking. Hieronder valt, maar niet enkel:
a. winstderving
b. verlies van zaken, goodwill, reputatie, contracten, of contacten.
c. schade aan bagage, persoonlijke eigendommen
d. verlies van onjuistheid van gegevens.
e. persoonlijk letsel
f. vertraging, missen van afspraken/vluchten
8.3 Opdrachtgever heeft erkend dat externe Vervoerder(s) de vervoersdiensten verschaffen, aangevraagd middels alphensetaxicentrale.nl, vervoersdiensten kunnen aanbieden en mogelijk geen beroepslicentie of -vergunning hebben. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van alphensetaxicentrale.nl met betrekking tot jezelf en de diensten voor alle schade, verliezen en evt. maatregelen een bedrag van € 500,- overschrijden.
8.4 Opdrachtgever kan zich enkel het recht voorbehouden tot deze financiële aansprakelijkheid, indien alphensetaxicentrale.nl met opzet de overeenkomst heeft geschonden. Alphensetaxicentrale.nl is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Chauffeur. Ook niet voor de schade die Chauffeur aan de Reiziger(s) toebrengt.
8.5 In geval van misstanden welke plaats hebben gevonden tijdens een Taxirit, is alphensetaxicentrale.nl bereid een bemiddelende rol te spelen tussen Opdrachtgeven en Vervoerder om tot een voor elk acceptabele oplossing te komen, maar geeft hier geen garanties voor af.

Artikel 9 | Schoonmaak- en Reparatiekosten

9.1 Opdrachtgever en Reiziger(s) is/zijn verantwoordelijk voor de eventuele kosten voor schade, reparaties, of noodzakelijk schoonmaak van de taxi en eigendommen van Vervoerder en Chauffeur, als gevolg van gebruikt door Opdrachtgeven en Reiziger(s) van de Diensten genoemd onder artikel 2.
9.2 Indien niet gereageerd wordt op een betaalverzoek voor deze kosten, behoudt alphensetaxicentrale.nl zich het recht voor gebruik te maken van een incassotraject ten aanzien van de Opdrachtgever.

Artikel 10 | Eigendom van Intellectueel en Auteursrecht

10.1 Op alle door de Ondernemer verschafte diensten die betrekking hebben op en/of het resultaat rust intellectueel en eigendomsrecht
10.2 Informatie door Opdrachtgever verstrekt aan Ondernemer, blijft eigendom van Ondernemer.
10.3 Stukken, documenten, bevestigingen en notificaties die verstrekt worden door Ondernemer aan Opdrachtgever, zijn enkel en uitsluitend voor eigen gebruik door Opdrachtgever. Verschafte informatie van Ondernemer mag in geen geval openbaar gemaakt, of verveelvoudigt worden. Hieronder wordt verstaan:
a. bewerken
b. verkopen
c. ter beschikking stellen
d. na bewerken en of verspreiden
e. integreren in netwerken.

© alphensetaxicentrale.nl
Aalsmeerderdijk 351
1436 BH Aalsmeerderbrug
0172 – 532 344
info@alphensetaxicentrale.nl

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende de inhoud/materialen op alphensetaxicentrale.nl liggen bij ATC. Verspreiden, kopiëren en elk ander gebruik van deze inhoud/materialen is zonder schriftelijke toestemming van ATC niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud/materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

Om de inhoud van alphensetaxicentrale.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen spant ATC zich in. Ondanks deze aandacht en zorg bestaat de kans dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op alphensetaxicentrale.nl aangeboden inhoud/materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid op garantei. Deze inhoud/materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van ATC op elk moment wijzigen. ATC is zelf een taxibedrijf. Daarnaast faciliteert ATC tevens contact tussen externe taxibedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. ATC is daarbij op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor externe taxibedrijven als voor klanten hiervan. ATC kan bij conflicten eventueel wel als bemiddelaar optreden, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden. Voor op alphensetaxicentrale.nl opgenomen hyperlinks naar diensten of websites van derden kan ATC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

KvK- en BTW-nummer

ATC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65093089. De handelsnaam ATC | Alphense Taxi Centrale en alphensetaxicentrale.nl valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van ATC is NL001507793B42.

© Copyright 2023 ATC | Alphense Taxi Centrale